UGOVORNI DOKTOR/DOKTORICA OPĆE / OBITELJSKE MEDICINE


Radno mjesto


OBROVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
3.12.2019.
10.12.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NAPOMENA:  Zamolba, životopis, odobrenje za samostalan rad, diploma, domovnica, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, potvrda o nekažnjavanju…          
Sukladno č. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/07), dužan je pored

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dostaviti i sve potrebne dokaze.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 57/92 – Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/9, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: ZADAR, I. MAŽURANIĆA 28a