MAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE SPECIJALIZANT/SPECIJALIZANTICA MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
10.7.2019.
22.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJSTVO
Ur. broj: 01-4901/2019.
Vinkovci,  08. srpnja 2019.
 
      Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci, obavijesti Ministarstva zdravstva RH o  odobrenju  Plana  specijalizacija  i užih  specijalizacija  za  2019.  godinu  Klasa: 131-01/19-01/72,  Ur. broj: 534-03-2-2/3-19-03 od 11. lipnja 2019. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN broj 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci objavljuje slijedeći
 
NATJEČAJ ZA IZBOR
kandidata (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:
 
 
 1. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj
 2. hitne medicine  -  9 izvršitelja
 3. kliničke radiologije – 2 izvršitelja
 4. nefrologije – 1 izvršitelj
 5. opće interne medicine – 2 izvršitelja
 6. opće kirurgije  - 2 izvršitelja
 7. patologije i citologije  -  1 izvršitelj
 8. pedijatrije  - 2 izvršitelja
 9. psihijatrije  - 1 izvršitelj
 10. pulmologije – 1 izvršitelj
 11.  transfuzijske medicine  - 1 izvršitelj
 12. medicinske biokemije i laboratorijske medicine – 2 izvršitelja
 
OPĆI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:
 
 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
           -  akademskog naziva doktor medicine, za specijalizacije pod rednim brojevima od 1.  do 11.
           -  akademskog naziva magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine , za  
              specijalizaciju pod rednim brojem 12.
 
 • s važećim odobrenjem za samostalan rad
 
Uz ponudu i kratki životopis potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
 
 • presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu odnosno farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i kopije radova
 • presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
 • elektronski ispis podataka o radnom stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja
 • presliku domovnice
 • presliku dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 102. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku bolnicu Vinkovci, s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz – navesti granu specijalizacije“, Zvonarska 57, Vinkovci, u roku od 10 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
 
Pristupnici koji dostave pravovremene i potpune ponude sa svim prilozima i dokazima, prije izbora bit će putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom, a najkasnije u roku  od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju. Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.
 
Odluka o izboru pristupnika bit će donesena i javno objavljena u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.
 
                                                                                                                          Ravnatelj:
                                                                                                                       Krunoslav Šporčić, dr. med.
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI,ZVONARSKA 57