UČITELJ/ICA KLARINETA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2019.
17.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 
Natječaj za učitelj/ica klarineta
 
Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), te čl. 2. i 3.  Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ravnatelj Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog Zabok  dana 09.10.2019.  raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica klarineta
 
Mjesto rada: Oš K.Š.. Gjalskog, Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok ( poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)
 
Radno mjesto za koje se raspisuje natječaj: učitelj/ica  klarineta
 
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj
 
Tjedno radno vrijeme: 40 sati tjedno
 
Trajanje ugovora o radu: Ugovor se sklapa na određeno puno radno vrijeme
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa određeni su  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/1 Zakonu o umjetničkom obrazovanju( NN 130/11) ,  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine”   br. 6/2019). a to su :
 
Opći uvjeti:
Propisani općim propisima o radu i čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 
Posebni uvjeti:
Propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Zakonu o umjetničkom obrazovanju( NN 130/11)
 
 
Dokumenti koje je potrebno priložiti u prijavi na natječaj  ( u preslici):
  • Životopis vlastoručno potpisan
  • zamolba
  • dokaz o stručnoj spremi(diploma)
  • dokaz o državljanstvu(domovnica)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodikaznenipostupak (ne stariji od 6 mjeseci) članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”   br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
 
             Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidata oba spola.
 
            U javnu službu na može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoji zapreka iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine RH  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
 
Pismene prijave  na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta podnose se  u roku od   8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ K.Š. Gjalskog Zabok na adresu:  Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok , s naznakom „Za natječaj“.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 
Nije potrebno dostavljati original dokumente (isprave), jer se natječajna dokumentacija ne vraća, a izabrani kandidat/kandidatkinja obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.
 
Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
 
Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj.
 
Način i postupak odabira kandidata na natječaj propisan je  Pravilnikom o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj koji se nalazi na poveznici : http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/pravni_akti
 
Natječaj vrijedi od  09.10.2019. do  17.10.2019. godine
 
 
Testiranje kandidata:
 Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok obvezno je testiranje.
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje  bit će objavljeni na mrežnoj stranici OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok istovremeno s objavom natječaja: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole ma poveznici : http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni  u roku od 15 dana od davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje kandidata  na web stranici Škole na poveznici: http://os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr/resursi
 
Ostale napomene uz natječaj:
Podaci koje OŠ K.Š. Gjalskog, Zabok prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka, a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
 
 
 Dostavlja se:
1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok
2.Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Poslodavac


Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog
  • pismena zamolba: na adresu poslodavca