VODITELJ/ICA ODJELA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju članka 9. i 11. Pravilnika o radu i plaćama javne ustanove „Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja", ravnateljica javne ustanove „Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja“ raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
za sljedeća radna mjesta:
U ODJELU ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ
1. VODITELJ ODJELA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJ – 1 izvršitelj
Uvjeti:
- magistar odnosno stručni specijalist struke s područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih, biotehničkih ili interdisciplinarnih znanosti (geografija- regionalna geografija),
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućima poslovima,
- aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika,
- poznavanje rada na računalu (MS Office).
Opis poslova:
Upravlja radom Odjela, te organizira i usklađuje obavljanje poslova i zadataka. Raspodjeljuje poslove i zadatke službenicima i daje upute za njihovo obavljanje, nadzire obavljanje poslova i zadataka i brine o njihovu pravodobnom i kvalitetnom obavljanju. Obavlja najsloženije poslove upravljanja procesom izrade, praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi strateških i razvojnih dokumenata, koordinira radnim skupinama, surađuje s Partnerskim vijećem Grada Zagreba, znanstvenim i stručnim institucijama i ustanovama, te drugim dionicima povezanim s provedbom politike regionalnog razvoja, koordinira poslove  pripreme i provedbe programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada kojima je osnivač Republika Hrvatska ili Grad, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije i koordinira provedbu programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave. Sudjeluje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odjela te pripremi dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave. Prati i proučava stanje i propise, te obavlja i druge poslove što mu ih odrede ravnatelj ili pomoćnik ravnatelja.
Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:
• punoljetnost
• državljanstvo Republike Hrvatske
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome - za kandidate koji su stekli VSS, odnosno preslika diplome za kandidate koji su stekli naziv sveučilišni ili stručni prvostupnik/prvostupnica – za radno mjesto pod rednim brojem 4.),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu ne stariji od 1 mjeseca: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje: pet godina za radno mjesto pod rednim brojem 1., četiri godine za radno mjesto pod rednim brojem 2., tri godine za radno mjesto pod rednim brojem 3., jedne godine za radno mjesto pod rednim brojem 4., i to: ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca, koji sadrži vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u Elektroničkom zapisu/Potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, traženoj u prethodnoj alineji.
Pored navedenih dokumenata potrebno je priložiti:
- dokaz o poznavanju engleskog jezika, za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4.,
- dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog stranog jezika, za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2..
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju provest će se testiranje putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pisanim putem i/ili putem e-maila, najmanje tri dana prije održavanja provjere.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Park stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb, s obveznom naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ“.

Poslodavac


Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
  • pismena zamolba: Park stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb