VODITELJ/ICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA


Radno mjesto


BUDINŠĆINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Temeljem članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
(„Narodne novine“ broj: 61 /2018) i članka 83. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, Klasa: 550-06/15-01/9, Urbroj: 2211-320-15-02-1 od 15.09. 2015. godine ravnatelj Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda raspisuje       
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme  za sljedeće radno mjesto u Centru, adresa: Zajezda 31, 49284 Budinščina

Voditelj/ica financijsko-računovodstvenih poslova - neodređeno puno radno vrijeme
 – 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti:
  • Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja ekonomije
  • najmanje 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu
 
  • probni rad 3 mjeseca
  • nepostojanje zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice ili osobne iskaznice
- presliku diplome
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):
Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
 
Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.  
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati. Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua). Prijave se podnose, u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana objave s naznakom „Natječaj za radno mjesto voditelja/ice financijsko-računovodstvenih poslova - ne otvarati“  na adresu Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda, Zajezda 31, 49284 Budinščina. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
  • osobni dolazak: ZAJEZDA 31, 49284 BUDINŠČINA
  • pismena zamolba: ZAJEZDA 31, 49284 BUDINŠČINA