DIREKTOR/ICA TURISTIČKOG UREDA


Radno mjesto


DUGA RESA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
Sukladno članku 21. I 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma /NN broj 152/08/ i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom  uredu Hrvatske turističke zajednice /NN broj 23/17 i 72/17/ kandidat za  direktora /icu mora  ispunjavati slijedeće uvjete:
1.Da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili  diplomski sveučilišni  studij /300 ECTS bodova/
2.Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. Ovoga članka,
3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik
5. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
6. Da poznaje rad na osobnom računalu
7. Da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e –mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga /dokaza/ uz prijavu te potpis kandidata.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- Životopis
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu /domovnica, osobna iskaznica ili putovnica – preslika/
- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja /preslika diplome ili potvrda odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnojspremi/,
- Dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma /preslika radnje knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS/, potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava /preslika Ugovora o radu , rješenja i slično/ iz koje je vidljivo u kojoj struci,na kojim poslovima i kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- Prijedlog Programa rada turističkezajedniceza jednogodišnje razdoblje,
- Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika ili preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
- Preslika ili uvjerenje opoloženom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu /ukoliko ima položen ispit/ ili izjavu da ga nije dužan polagati /napomena: u skladu s člankom 23. Stavkom 5. I 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu u najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi/.
- Dokaz o poznavanju rada na računalu – potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu
- Izvornik uvjerenjao nekažnjavanju ili vlastoručno potpisana izjavakod javnog bilježnika – ne starija od 3 mjeseca da kandidatu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjemo prekršaju.
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati kandidati sukladno članku 102., te člancima 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati kandidati sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana  od objave  Natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ( Područni ured Karlovac, Ispostava Duga Resa )  i na službenoj stranici TZ područja Četiri rijeke. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa, N/P: Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje direktora/ice turističkog ureda, s naznakom „Ne otvarati  - Natječaj za direktora/icu“.
Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici , te su dužni na poziv Turističkog vijeća dostaviti na uvid  izvornike.
Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.
S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor.  O vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte  najmanje 3 dana prije intervjua.
Intervju s kandidatima provest će Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje direktora/ice turističkog ureda kojeg imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice područja Četiri rijeke.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata. Turističko vijeće Turističke zajednice  područja Četiri rijeke zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
 

Poslodavac


TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA ČETIRI RIJEKE
  • pismena zamolba: Grad Duga Resa, Trg Sv.Jurja 1