STRUČNI/A SURADNIK/CA (REDNI BROJ RADNOG MJESTA: 130.)


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17) te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu („Narodne novine“, broj 73/19), Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
1. UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE I PROGRAME
Sektor za međunarodnu suradnju
Služba za koordinaciju međunarodnih poslova
Odjel za koordinaciju međunarodnih poslova
- Stručni suradnik – 1 izvršitelj (redni broj radnog mjesta: 130.)
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Na javni natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita, najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te naziv i redni broj radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (diploma),
4. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica), radna knjižica ili drugi dokazi na temelju kojih se može utvrditi staž),
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu, ugovor o radu i dr. iz čega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
6. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit). 
Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati kandidati sukladno članku 101. stavcima 1., 2. i 3. te člancima 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. stavcima 1., 2. i 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na pravo prednosti pri zapošljavanju mogu se pozvati kandidati sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, Glavno tajništvo, s naznakom „ne otvaraj – natječaj za državnu službu, izvanredni postupak“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu.
Kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozivaju se na razgovor s Komisijom (intervju).
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mdomsp.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, podaci o plaći te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mdomsp.gov.hr
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku www.mdomsp.gov.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će obustaviti postupak po ovom natječaju.
Izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, www.mdomsp.gov.hr i web-stranici Ministarstva uprave, http://uprava.gov.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
  • pismena zamolba: TRG NEVENKE TOPALUŠIĆ 1, 10000 ZAGREB