SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT/SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA GOSPODARSTVO


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17. i 70/19.) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11.), a sukladno Planu prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Varaždinskoj  županiji za 2019. godinu, KLASA: 112-01/19-01/1, URBROJ: 2186-01/1-19-5 od  20. veljače 2019. godine, Ured državne u Varaždinskoj  županiji raspisuje
 

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:
 
VARAŽDIN, SJEDIŠTE
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
    Odjel za gospodarstvo
 
1. samostalni/a  upravni/a referent/ica za gospodarstvo -1 polaznik/ica
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili druge društvene struke
 
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:

a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista;  
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 107/07. i 118/12.), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18.) i voditi se kao nezaposlena osoba koja se  u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena vodi  najmanje 30 dana,  koja nema odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na razini visokog obrazovanja i više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi  kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.
 
Uz prijavu obvezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaz o tome da kandidat/kinja nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji  (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora odnosno prije sklapanja pisanog ugovora osoba je dužna dostaviti na uvid izvornike (originalne dokumente).

U prijavi na javni poziv navode se osobni podaci kandidata/kinje  (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti e-mail adresa).
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva bit će pozvani na razgovor (intervju).
 
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom.
 
Za kandidata/kinju koji ne pristupi  intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.
 
Odluku o izboru kandidata/kinja donosi čelnik državnog tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinja, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslana samo izabranom kandidatu/kinji.

S  kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidat/kinja ne ostvaruje status državnog službenika/ce, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju kandidat/kinja ima pravo polaganja državnog stručnog ispita.   

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog poziva  na adresu:

Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin, s naznakom „Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr ) i web stranici Ureda državne uprave u Varaždinskoj  županiji ( www.uduvz.hr ).

Opis poslova:
  • upoznavanje s radom Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji i ispostavama
  • upoznavanje s radom prijma, otpreme pošte, odlaganja predmeta, arhiviranja, vođenja urudžbenog zapisnika i upisnika
  • savladavanje propisa i praćenje izmjena i dopuna propisa iz upravnog područja gospodarstva
  • sudjelovanje u vođenju evidencija, registra i upisnika iz upravnog područja gospodarstva
  • sudjelovanje u rješavanju složenih upravnih i neupravnih stvari iz upravnog područja gospodarstva (obrta, ugostiteljstva, turističkog vodiča, trgovine, licenciranja u cestovnom prijevozu, pogrebničke djelatnosti i dr.).


Poslodavac


URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
  • pismena zamolba: Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin