ASISTENT / ASISTENTICA IZ PODRUČJA HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, POLJA TEOLOGIJE I GRANE MORALNE TEOLOGIJE NA KATEDRI MORALNOG BOGOSLOVLJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
3.9.2018.
3.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem odluke  Fakultetskog vijeća sa  osme  redovite sjednice od  7. lipnja 2018. god. 
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU 
r a s p i s u j e 
N A T J E Č A J
 
  1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja teologije i grane moralne teologije na Katedri  moralnog bogoslovlja
     (1 izvršitelj m/ž).
    Kandidati za  navedena   radna   mjesta  trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-  Odluka USRH, 60/15 i 131/17), uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti (NN 106/06), Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti (NN 122/17),  Statutom Sveučilišta u Splitu,  Statutom KBF-a u Splitu te Pravilnikom o izboru u nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te su o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:
1. potpisani životopis;
2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici);
3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;
4. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje i na radno mjesto;
5. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
6. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).
Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis). 
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavu sa  dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu Fakulteta s naznakom "za natječaj". Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
 Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Katolički bogoslovni fakultet  Sveučilišta u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Prijave se podnose na adresu: Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, p.p. 329, HR – 21000 Split

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
pismena zamolba: ZRINSKO FRANKOPANSKA 19, p.p. 329, HR-21000 SPLIT