STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA,SOCIJALNI PEDAGOG ILI PEDAGOG


Radno mjesto


OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
9.11.2018.
19.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ 47/96 i 56/01).
 
Rok za prijavu na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
 
Uz pismenu prijavu dostaviti:            
- životopis,
- presliku dokaza o stručnoj spremi,
- presliku domovnice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci.
- potvrdu o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Natječaj se raspisuje u okviru Paketa mjera za stjecanje prvog radnog iskustva: Mjera pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene su u evidenciji nezaposlenih.  Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju natječaja.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s dokumentacijom slati na adresu: OŠ „Josip Pupačić“ Omiš, Trg kralja Tomislava 1, 21310 OMIŠ, sa naznakom „za natječaj - pripravnik“ 
 
Natječaj objavljen 09.11.2018.g,
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JOSIP PUPAČIĆ
pismena zamolba: Omiš, Trg kralja Tomislava 1 ,21310Omiš,