DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR / DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu

URBROJ: 456/2020.
Vinkovci, 16. rujna 2020. godine

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019), članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

- za radno mjesto diplomirani knjižničar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust).
 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
- 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu (preslika)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):
a) preslika elektroničkog  zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
b) preslika ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Za natječaj - dipl. knjižničar“.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci http:/knjiznice.nsk.hr/vinkovci/ 
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
                                                                                            Ravnateljica                                                                                                                                                    
Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.Poslodavac


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, I.GUNDULIĆA 6