VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


ČAZMA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
10.1.2019.
18.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) i Pravilnika o radu  Osnovne škola Čazma  Osnovna škola Čazma raspisuje:
NATJEČAJ ZA  RADNO MJESTO
- voditelja/ice računovodstva, određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
- opis posla: organiziranje i vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje godišnjih i periodničnih financijskih te statističkih izvještaja, obračunavanje isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima i drugi poslovi prema Pravilniku o djelokrugu i radu tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/2014)
UVJETI:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13., 152/14., 07/17 i 68/18. ) i Pravilniku o radu Osnovne škole Čazma.
Uvjeti za voditelja/voditeljicu računovodstva su završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije – računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke – računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima, te godinu dana radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.
Za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/inje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ broj 121/2017.) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje moraju priložiti presliku:
- dokaza o državljanstvu;
- dokaza o vrsti i razini stručne spreme - svjedodžbu ili diplomu;
- uvjerenja prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.) – ne starije od dana objave natječaja
- dokaza o radnomiskustvu na poslovima proračunskog računovodstva;
Rok za podnošenje prijave je 8 dana.
Prijave dostaviti  na adresu: osnovna škola čazma, a. Vulinca 22,  43 240 čazma.                           
Prijave bez potrebne dokumentacije ne će se razmatrati.
O  rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni. 
Natječaj objavljen dana 10.1.2019. Godine i vrijedi  do 18.1. 2019.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA
pismena zamolba: ALOJZA VULINCA 22, 43 240 ČAZMA