SPREMAČICA M/Ž


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
 1. spremač/ica-1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

UVJETI za radno mjesto pod točkom 3.: završena osnovna škola
(prema Pravilniku o radu Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)
 
Kandidati su dužni dostaviti:
 • prijavu za radno mjesto
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: presliku diplome ili presliku potvrde o stečenoj stručnoj spremi
  (uz dodatne dokaze navedene u tekstu natječaja ukoliko se radi o inozemno stečenoj diplomi za radna mjesta pod točkom 1. i 2.)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
   
  Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
  Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike orginala.
   
  Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o status/pravu na koje se pozivaju.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),
  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
  Rok natječaja je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.
  Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
  Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Makarska, Ante Starčevića 14, 21300 Makarska,
  (s naznakom „ Za natječaj-NAPISATI TOČAN NAZIV RADNOG MJESTA ZA KOJE SE KANDIDAT PRIJAVLJUJE“). 
   
  Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.


Poslodavac


Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
pismena zamolba: A.Starčevića 14, 21300 Makarska