2.RADNO MJESTO IV. VRSTE - SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18), objavljuje:
N A T J E Č A J
za izbor:
2. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto IV. vrste - spremač/ica na RGN fakultetu, na  određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka zamjenjivane djelatnice, uz probni rok od mjesec dana.
UVJETI:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
• Pristupnici na natječaj pod red. br. 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: NSS - niža stručna sprema. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika svjedodžbe i elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca).
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.
Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana za natječaj pod red. br. 2 od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj“ .

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
  • pismena zamolba: Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb