SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Uvjeti:  završena osnovna škola
 
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti u preslici i dokumentaciju :
–  životopis,
–  svjedodžbu o završenom obrazovanju,
–  dokaz o državljanstvu,
–  potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO
-  uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju  prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13, 152/14, 39/18),  dužni su na njega se pozvati u prijavi i uz prijavu priložiti dokaz o tome. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze propisane člankom 103. st.1. navedenog Zakona. 
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:  https://branitelji.gov.hr/
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Škola će kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete pozvati na razgovor, prema odredbama Pravilnika o zapošljavanju koji je dostupan na poveznici Škole http://os-druga-ck.skole.hr/dokumenti.
 
Podnošenje prijava s dokumentacijom  je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole s naznakom
 „za natječaj - spremačica“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo će, telefonskim putem ili elektroničkom poštom, obavijestiti osobu da nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
Natječaj je otvoren od  22. 5. 2020. do 1. 6. 2020. godine i objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole: pod Natječaji.
 

Poslodavac


II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
  • pismena zamolba: Čakovec, Trg pape Ivana Pavla II 1