VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA "ZAŽELI"


Radno mjesto


ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
27.7.2020.
4.8.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Iloka raspisuje 
 
OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
U Grad Ilok, na radno mjesto:
VODITELJ/ICA PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god.
 
Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):
 
1. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
2. Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 • magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke, biotehničke, društvene ili humanističke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • poželjno poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 
3. Kandidati su dužni priložiti:
 • prijavu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
 • dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr ili u uredu br. 23).
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te ju vlastoručno potpisati.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Ilok, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Ilok će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja dokaz o prednosti prema posebnim propisima.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji ima pravo prednosti prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u  prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je uz prijavu na natječaj dužan priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti kod prijma u službu). U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Grada Iloka, objavit će se vrijeme održavanja
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka, na radno mjesto voditelja projekta ZAŽELI“ – ne otvaraj!.
 
O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i na oglasnoj ploči Grada Iloka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 

Poslodavac


GRAD ILOK
 • pismena zamolba: TRG NIKOLE ILOČKOG 13, 32236 ILOK