UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
9 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
15.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17. i 68/18.) Osnovna škola „Brda“ Split, Put Brda 2,  raspisuje 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 
UČITELJ  MATEMATIKE, 1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno
 Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 47/96. i 56/01).
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“, br. 121/17.)  kandidat je dužna  uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji se mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://bit.ly/2CDWDKE 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana.
Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokumentima dostaviti osobno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola „Brda“ , Put Brda 2, 21000 Split. 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BRDA
pismena zamolba: PUT BRDA 2, 21000 SPLIT