4. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zagreb, Zajčeva 19
raspisuje
N A T J E Č A J
Za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za rad na sljedećem radnom mjestu:
4. Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj
Uvjeti: SSS završena škola za medicinske sestre/tehničare, odobrenje za samostalan rad
Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 101. Zakona o hrvatskim branteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisani čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web. str. Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidat koji poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilaticiji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj stutas pripadnika nacionalne manjine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na Internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Merkur“.
Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pismenim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.
Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.
O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA MERKUR
  • pismena zamolba: Zajčeva 19, 10000 Zagreb