STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - LOGOPED/LOGOPEDINJA


Radno mjesto


LOVREĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
opis poslova:poslovi logopeda - pripravnik          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                   
     Osnovna škola S.S.KRANJČEVIĆA                                      
                     OPĆINA LOVREĆ
               DR. Mate Šimundića 10                                                                  KLASA:602-02/18-01/318
                         21257 Lovreć                                                                          URBROJ:2129-22/18-01
 
U Lovreću, 8. studenoga 2018.
 
Temeljem  članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ,7/17 i 6/18)  a u svezi provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Osnovna škola S.S.KRANJČEVIĆA, Lovreć, Dr. Mate Šimundića 10, 21257 Lovreć zastupana po ravnatelju Anti Livajiću, objavljuje dana 8. studenoga 2018. godine                                                      
NATJEČAJ
za zapošljavanje stručnog suradnika
Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila - LOGOPED
 - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci odnosno do okončanja provedbe mjere
Uvjeti:
- prema odredbama čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 6/18)
- prema odredbama čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 6/18),  kandidati za čiji prijem postoje zapreke, ne mogu biti primljeni na rad.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja
- dokaze da na navedenom pripravničkom mjestu stručnog suradnika nemaju ranije stečenogiskustva (potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba i/ili potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni ili istražni postupak (ne starije od 30 dana)
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, za kandidata koji je zadovoljio u postupku, izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su,uz prijavu na javni poziv,dostaviti dokaze iz čl.103.st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Natječaj je otvoren osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
Natječaj će biti otvoren do 15. studenoga 2018. godine.
 
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:
 
Osnovna škola S.S.KRANJČEVIĆA , DR. Mate Šimundića 10, 21257 Lovreć
s naznakom „Za natječaj- mjera pripravništva“   
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA LOVREĆ
pismena zamolba: OŠ Lovreć,Dr.Mate Šimundića 10,21257 Lovreć