UČITELJ/ICA MATEMATIKE


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.4.2019.
20.4.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
1. Učitelj/ica matematike - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena
 
Uvjeti:
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN br.: 93/14 i 127/17), osoba koja zasniva radni odnos mora ispunjavati posebne uvjete prema čl. 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br.:47/96 i 56/01).
 
Uz  pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- presliku diplome, potvrde ili uvjerenja o završenom školovanju
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno, odredbi čl. 103. st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihove obitelji (NN br.:121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidati/kinje koji ispunjavaju uvjete natječaja će biti u zakonskom roku obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja testiranja te isto tako o području provjere, pravnim i drugim izvorima potrebnim za pripremu za testiranje, na oglasnoj ploči web stranice Osnovne škole Suhopolje,  http://os-suhopolje.skole.hr/
 
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokumentacijom slati na adresu:
Osnovna škola Suhopolje, Kralja Tomislava 26, 33410 Suhopolje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SUHOPOLJE
  • pismena zamolba: Kralja Tomislava 26, 33410 Suhopolje