MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


BENKOVAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
19.1.2021.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: pomoć korisnicima pri ostvarivanju prava na usluge iz zdravstvene zaštite i stjecanja zdravstvenih navika, mjerenje tlaka i sećera, nadziranje korištenja lijekova


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela), te priložiti dokaze za slijedeće uvjete natječaja:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

- 1 godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- osnovno znanje u MS office-u .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na službenim stranicama HZZZ, te na oglasnoj ploči Centra za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac, na adresu: Centar za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac, Stjepana Radića 3, 23420 Benkovac, s naznakom: „Za natječaj!“.

Za kandidat/e /kinje koji ispunjavaju uvjete natječaja Centar za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac pridržava pravo pozvati iste i na usmeni razgovor, a o čemu će biti obaviješteni. 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te dostaviti dokaze. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/18) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat/kinja ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017 i 98/2019) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se poziva priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Centar za pomoć i njegu „Sveti Ante“ Benkovac može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/2018).

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.Poslodavac


CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVAC
  • pismena zamolba: Stjepana Radića 3, Benkovac