VODITELJ/CA RAČUNOVODSTVA ŠKOLE


Radno mjesto


GORNJE JESENJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2019.
22.5.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Osnovna škola Gornje Jesenje, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine – 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18), dana 14. svibnja 2019. godine raspisuje
           
 
                                                               N A T J E Č A J
        za sljedeće radno mjesto
                                         voditelj/voditeljica računovodstva škole
   - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
Uvjeti za voditelja računovodstva škole su:
          a) završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili specijalistički diplomski  stručni studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke - stečena prema ranijim propisima,
          b) završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke- računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).
 
Mjesto rada: Gornje Jesenje
 
Uz prijavu (molbu)  kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO)
 
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“  br 121/17) uz prijavu na natječaju dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva je : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ,
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  
                                                                                                                                        
Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Gornje Jesenje za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. 
 
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Gornje Jesenje istovremeno s objavom  natječaja: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje).
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/natje_aji
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje ponuda s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave, odnosno zaključno do 22. svibnja 2019. na adresu: Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje.

Poslodavac


Osnovna škola GORNJE JESENJE
  • pismena zamolba: Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje