STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA-LOGOPED


Radno mjesto


PITOMAČA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
14.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
UVJETI: odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijavi treba priložiti:
 • preslika diplome
 • < >preslika domovnice
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - original
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti sljedeće dokaze navedene na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
   Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici (www.os-ppreradovica-pitomaca.skole.hr) i oglasnoj ploči škole, osobno ili poslati poštom na adresu:
   Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, Trg kralja Tomislava 9, 33405 Pitomača, sa naznakom „za natječaj“.
  Prijavom na natječaj, kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Osnovnoj školi Petra Preradovića Pitomača, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
  Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.
   
   

Osnovna škola Petra Preradovića

Pitomača
KLASA: 112-01/18-01/4
URBROJ: 2189-31-18-01
Pitomača, 6. studenog 2018.
 
 
NAPOMENA: Natječaj je otvoren od 7. studenog do 14. studenog 2018. godine
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA
pismena zamolba: Osnovna škola P.Preradovića ,Pitomača,Trg k.Tomisl