MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
1.4.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
 
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Stjepana Radića 30/I, raspisuje

Natječaj za prijem u radni odnos:

Medicinska sestra/tehničar  - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u Šibeniku

Uvjeti:
 
 • SSS – medicinska sestra/tehničar / VŠS – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad HKMS,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci ili bez radnog iskustva za završeno srednje obrazovanje u trajanju od pet godina.

Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:
 
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice (obje strane),
 • presliku domovnice,
 • presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci),
 • potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku odobrenja (licence) za samostalan rad.
 
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, S. Radića 30/I, 22000 Šibenik, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“, odnosno do popune, s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.
Zavod za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije zadržava pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: STJEPANA RADIĆA 30/I, 22000 ŠIBENIK