ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
23.11.2020.
1.12.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Opis poslova: planira i programira rad prema propisima nadležnog ministarstva, utvrđuje razvojne potrebe djece u starosti od godine dana do polaska u školu, priprema i realizira aktivnosti djece, prikuplja, priprema i izrađuje sredstva i potrebiti materijal za odgojno-obrazovni rad, brine o ispravnosti inventara, održavanju postoječeg didaktičkog materijala i igračaka, vodi pedagošku dokumentaciju, sistematski provodi pedagoško osmišljavanje prostora u koje borave djeca, vodeći brigu o sigurnosnim, estetskim, higijensko-zdravstvenim i pedagoškim zahtjevima, surađuje s roditeljima u različitim oblicima, kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju itd.

Ostale informacije: 
1. UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13).       
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, potrebno je priložiti:        
1. Životopis                                                                 
2. Dokaz o državljanstvu                                            
3. Dokaz o stručnoj spremi, završenoj školi               
4. Uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 6 mjeseci                                                                      
5. elektronički zapis o radno pravnom statusu- ne starije od mjesec dana                                               
Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim uvjetima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/tkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 I 148/2013), te članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. Stavka 1.3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje- 843/843.          
Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijave s traženom dokumentacijom s naznakom: „za natječaj – odgojitelj“, potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte vrtic.carobnasuma@gmail.com    
Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Dječjeg vrtića Čarobna šuma.  

Poslodavac


Dječji vrtić Čarobna šuma
  • e-mailom: vrtic.carobnasuma@gmail.com