STRUČNI SURADNIK/ STRUČNA SURADNICA PRIPRAVNIK


Radno mjesto


DUGI RAT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
STRUČNI SURADNIK – PRIPRAVNIK pedagog, psiholog, defektolog, logoped, 1 izvršitelj/ica
 na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01). Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis,
presliku domovnice,
presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
preslik uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
potvrdu o podacima iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici. Sukladno članku 13. Stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN82/80, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječaj se raspisuje u okviru Paketa mjera za stjecanje prvog radnog iskustva: Mjera pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene su u evidenciji nezaposlenih.  Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno. Financijska sredstva za plaće i prijevoz pripravnika tijekom trajanja pripravničkog staža financira Hrvatski zavod za zapošljavanje i to u visini od 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza do najviše visine iznosa od 1.200,00 kuna sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo I ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava,dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao I potvrdu o priznatom status iz kojeg prolazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze koji se mogu pronaći na internetskim stranicama  Ministarstva hrvatskih   branitelja:https://gov.hr/mojauprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta I Vijeća od 17. travnja 2016.g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje I obradu podataka iz natječajane dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
 
Rok za dostavu prijava je  8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama I oglasnim pločama Škole I HZZ.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola “Jesenice” , Đački put 10, 21315 Dugi Rat s naznakom „za natječaj –stručni suradnik “.

 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JESENICE DUGI RAT
pismena zamolba: 21315 Dugi Rat, Đački put 10.