REFRENT / KOMUNALNI REDAR (M/Ž)


Radno mjesto


TKON, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
12.2.2020.
27.2.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
 
Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008., 61/2011., 04/2018., 96/2018 i 112/2019 – u daljnjem tekstu: ZSN) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tkon objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
 
u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon na radno mjesto „Referent - komunalni redar“ - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 
Riječi i pojmovi u ovom oglasu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.
 
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a, kako slijedi:

punoljetnost 
hrvatsko državljanstvo,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
 
Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
srednja stručna sprema – IV stupanj stručne spreme, trgovinske, pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske ili tehničke struke ili gimnazija (gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje)
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
položen državni stručni ispit,
poznavanje rada na računalu;
vozačka dozvola B kategorije
poznavanje jednog svjetskog jezika
 
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
 
Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.
 
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.
 
Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/2019) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće priloge:

životopis 
neovjereni preslik svjedožbe;
dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice);
dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko ima položen državni stručni ispit;
neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);
dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde);
dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će se izvornik ili ovjerena kopija.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, s naznakom „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon – NE OTVARAJ“.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj i njegova/na prijava neće biti razmatrana, te će mu/joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.
Na oglasnoj ploči Općine Tkon i na web stranici www.tkon.hr biti će naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru.
Na oglasnoj ploči Općine Tkon i navedenoj web stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji/e ne budu primljeni/e u službu, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi na javni natječaj.
 
Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor, te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.

 

Poslodavac


OPĆINA TKON
  • pismena zamolba: MULINA 7, 23212 TKON