ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


PREGRADA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.11.2018.
31.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word

 
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17), a u cilju korištenja mjere “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ), Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada iskazuje interes i potrebu za prijem polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te se na temelju odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada objavljuje
 
OGLAS
 
za prijam stručnog/e  prvostupnika/ice predškolskog odgoja (odgojitelja/ice) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 2 izvršitelja/ice.
 
Uvjeti:
 – nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a 30 dana. Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz pisanu prijavu na javni poziv dostaviti:
– kraći životopis
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
– dokaz da je kandidat/kinja prijavljen/a u evidenciju HZZ-a
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10,97, 107/07, 94/13), ne starije od dana objave javnog poziva
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10,97, 107/07, 94/13), ne starije od dana objave javnog poziva.
 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola
 
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
 
Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se do 22.11.2018. god. na adresu:
Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, Stjepana Škreblina 1, 49218 Pregrada – Oglas za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, web stranici Vrtića i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 14.11.2018. god.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'NAŠA RADOST' PREGRADA
pismena zamolba: Stjepana Škreblina 1,49218 Pregrada