SURADNIK/SURADNICA U PRAKTIČNOJ NASTAVI U PROGRAMU STROJARSTVA


Radno mjesto


ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2019.
18.10.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), i članka 5  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Srednja škola „Stjepan Ivšić“, Orahovica raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
1. Suradnik u praktičnoj nastavi u programu strojarstva – puno radno vrijeme – neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj
 
Uvjeti:
Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99) i ostalim važećim propisima. 
 
Uz prijavu obavezno dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis o radnom stažu, potvrda o pedagoškim kompetencijama (ukoliko nema nastavnički smjer).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 82/08. i 69/17.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i time ostvaruje pravo na prednost  pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Nisu potrebni originali ni ovjerene preslike a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dostaviti original dokumente.
Nepotpune i nepravodobne prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“, Orahovica, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje, te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Rok dostave prijave je 8 dana.
Kandidati prijavljeni na natječaj obavezno se testiraju.
Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvor za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultata natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-sivsic-orahovica.skole.hr/

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu: Srednja škola „Stjepan Ivšić“, 33515 Orahovica, Trg Tina Ujevića 1.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ ORAHOVICA
  • pismena zamolba: Trg Tina Ujevića 1, 33515 Orahovica