ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA
- 1 izvršitelj (m/ž) na  određeno puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnog radnika)     
UVJETI: - u skladu  čl. 24 i 25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju(10/97, 107/07, 94/2013), te u skladu s  Pravilnikom  o vrsti stručne  spreme stručnih  djelatnika, te vrsti i  stupnju stručne spreme ostalih  djelatnika u  dječjem vrtiću 
PRIJAVE NA NATJEČAJ :
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi na natječaj  potrebno je  priložiti:
1. dokaze o stečenoj  stručnoj spremi,
2. potvrda o položenom stručnom ispitu
3. potvrdu o  radno pravnom statusu (elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starija od mjesec dana
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),
5. životopis,
6. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi postupak prema čl.25  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (10/97. 107/07, 94/2013.). ne starija od mjesec dana
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim
propisima, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno, odredbi članka 103 st.3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
i članovima njihove obitelji (NN:121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave vlastoručno potpisane  podnose  se poštom ili neposredno na adresu Dječjeg vrtića „Trešnjevka“, Zagreb, Badalićeva 24 u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave koje su nepotpune, nepravodobne, nepotpisane  i dostavljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati /kinje  će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu da prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Natječaj je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Trešnjevka“, Badalićeva 24, Zagreb  11.09.2019.-19.11.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TREŠNJEVKA
  • pismena zamolba: Badalićeva 24, 10000 Zagreb