ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Karlovac raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
Odgojitelj predškolske djece (m/ž)
i to:
 
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za zamjenu za porodiljni dopust
 
Uvjeti : prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13):
 
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
 
Uz pisanu zamolbu priložiti:
 
 • kratak životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana
 • vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
   
  Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.
   
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 18.9.2019.g., na adresu  Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor odgojitelja – ne otvarati ˝.
 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića
 www.vrtic-karlovac.hr .
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
 • pismena zamolba: Tkalčeva 2, Karlovac