ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split, raspisuje 
 
N A T J E Č A J
za obavljanje poslova radnog mjesta 
 
ODGOJITELJ
- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za vrijeme trajanja realizacije projekta “Unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja”
 
Uvjeti za radno mjesto:
  • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece  – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
  • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij  za odgojitelja predškolske djece -stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je  stečena VŠS u skladu s ranijim propisima - odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja,   
  • položen stručni ispit za rad u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja,
  • probni rad 90 dana. 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
5. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o     dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od mjesec dana
6. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, i to:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st. 4.) 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom (u izvorniku ili preslici) dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ, Split, Kliška 4, s naznakom „za natječaj“. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
Prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom izvršit će se uvid u originalnu dokumentaciju.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
  • pismena zamolba: Kliška 4, 21000 Split