ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

ODGOJITELJ (M/Ž) – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena odsutne radnice
 
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja:
 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, ili sveučilišni diplomski ili specijalistički studij odgovarajuće vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja
 • položen stručni ispit
 • utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena i prekršajna djela , odnosno da protiv njega nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   
 • Kandidati uz prijavu na natječajprilažu:
  -  životopis (vlastoručno potpisan)
  -  dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  -  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
  -  uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  ( "Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
  - uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
   ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13) ( ne starije od 6 mjeseci)
  -  dokaz o hrvatskom državljanstvu
  - potvrdu ili elektronički zapis o  podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  HZMO-a
  -  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
   
  Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,ugovor, sporazum i sl.).
   
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu  na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Po proteku roka prijave na natječaj kandidati će biti pozvani na razgovor.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave za natječaj uz potrebnu dokumentaciju u izvorniku u izvorniku ili preslici podnose se na adresu: Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska s naznakom "Natječaj za odgojitelja- određeno vrijeme".
 
 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE
 • pismena zamolba: Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska