ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
Na  temelju članka 26. i članka 28.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar objavljuje 

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

- jedan/jedna /1/izvršitelj/izvršiteljica-rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,u trajanju do 12 mjeseci, obavljanje pripravničkog staža 

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

- ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,bez radnog iskustva u struci – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;
- e-potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13).
Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:
- rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;
- dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;
- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;
- dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;
- potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
- presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
- potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
- rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
- rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja. 
Objava: 11.09.2019 ROK: 12.09.-19.09.2019
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i pisano zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR, TRG A.G.MATOŠA 8A, - NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA-PRIPRAVNIKA/CU, 43000 BJELOVAR

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
  • pismena zamolba: Trg A. G. Matoša 8A, 43000 Bjelovar