ODGAJATELJ / ODGAJATELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT
1 godinu
ODGOJITELJ/ICA – dva (2)  izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme
                                                                                         
 
Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07. i 94/13.)   i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN br. 133/97.).
 
Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:
-životopis,
-domovnica,
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original diploma ili ovjerena preslika),
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana,
-uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) – ne starije od 30 dana.
-elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz zamolbu dužni su priložiti sve dokaze iz kojih je razvidno navedeno pravo. Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
            Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona. Sve potrebne informacije o dokazima koji se trebaju priložiti prijave nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. (natječaj je otvoren 11.9 2019. do 19.9.2019.) neposredno ili poštom na adresu:  
                                      
 DJEČJI  VRTIĆ  “BISTRAC” OGULIN
                        47300 OGULIN
                   Petra Preradovića 23
              ( s naznakom za natječaj)

 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
 
O rezultatima izvora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
    
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'BISTRAC' OGULIN
  • pismena zamolba: .