ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac” Labin raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
♦ tri (3) izvršitelja/ice – na određeno radno vrijeme , zamjena za roditeljski i godišnji dopust.
 
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 137/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- životopis u izvorniku,
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena djela u izvorniku, (ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
- uvjerenje o nekažnjavanosti za prekršajna djela u izvorniku (ne starije o 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
- preslika domovnice
- elektronički zapis o radno pravnom statusu u izvorniku (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- preslike uvjerenja/potvrdnica  o stručnom usavršavanju, seminarima, radionicama
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» Labin, Prilaz Kršin 2, 52220 Labin s naznakom: «za natječaj».
Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.

 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
  • pismena zamolba: Prilaz Kršin 2, 52220 Labin