NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Opis poslova: pruža usluge opće njege, zbrinjavanja te zadovoljavanja osnovnih životnih potreba korisnika, hrani i/ili pomaže u hranjenju korisnika, sakuplja posuđe poslije obroka i odvozi u kuhinju na odjelu, vodi brigu o predaji, preuzimanju i točnom broju osobnog i posteljnog rublja korisnika,vodi brigu o redovitom presvlačenju korisnika i kreveta korisnika, u radu primjenjuje  higijenske mjere određene  HACCP sustavom, obilježava odjeću, rublje i obuću korisnika, pruža pomoć pri obavljanju fizioloških potreba korisnika,vodi brigu o čistoći i urednosti prostora  oko korisnika, njegovih predmeta i inventara, stavlja nepokretne ili polupokretne korisnike u kolica i odvozi ih na terasu, hodnik i na događanja u Dnevni boravak i restoran Doma,obavlja poslove skrbi tijekom noći, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela
U obzir dolazi završeno osnovnoškolsko obrazovanje i položen tečaj za njegovatelja/icu.
Natječaj za radno mjesto: NJEGOVATELJ/ICa - 3 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: životopis, dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika), dokaz o završenom tečaju za njegovateljicu,  potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetim. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – za njegovatelja/icu“

Poslodavac


Dom za starije osobe Ksaver
  • pismena zamolba: Nemetova 2, 10000 Zagreb