ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE ZA RAD U KRAĆEM PROGRAMU PREDŠKOLE


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
12 sata tjedno
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2019.
20.2.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 8. i 13. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice
 
r a s p i s u j e
 
N   A   T   J   E   Č   A   J
za radno mjesto
                                       
ODGOJITELJ -  1 izvršitelj - na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno), za rad u kraćem programu predškole do 31.05.2019. g.
 
  UVJET:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 • položen stručni ispit
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak
  
Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:
 • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
 • presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • Domovnicu (izvornik ili preslika)
 • Rodni list (presliku)
 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan
 
Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod.
 
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovi toga ima prednost pod jednakim uvjetima
 
Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.
 Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja – kraći program predškole“.
 
Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima obaviti usmeni razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
 
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE
pismena zamolba: Krapinske Toplice, Toplička 34