STRUČNI SURADNIK/SURADNICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA -LOGOPED


Radno mjesto


OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Opis posla: STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA - LOGOPED

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama, dostavljenog od strane Ministarstva znanosti o obrazovanja, Klasa: 602-02/18-07/00459, Urbroj: 533-05-18-0009, ravnateljica Osnovne škole Zrinskih i Frankopana donosi odluku o raspisivanju
 
 
N A T J E Č A J A
za stručnog suradnika pripravnika putem mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva“, m/ž
 

                       
1. Stručni suradnik pripravnik - edukacijsko rehabilitacijskog profila - logoped
                 - 1 izvršitelj, puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 
Uvjeti za popunu radnog mjesta:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14,7/17 i 68/18) i uvjete prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
 
Uz  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju natječaja i to:
-životopis
-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
-presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi
-uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
 osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
-potvrda o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
-potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih
 
Natječaj se odnosi na prijem pripravnika kroz mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanja, a korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se dostavljaju na adresu:
 
Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Kralja Zvonimira 15, 53220 OTOČAC, s naznakom „ZA NATJEČAJ PRIPRAVNIK – STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA - LOGOPED“ U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE.
 
Natječaj je objavljen 09.11.2018.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zrinskih i Frankopana, Otočac, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
                                                                                              
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Zrinskih i Frankopana (http://os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr/) u zakonskom roku.
 
 
 
KLASA: 602-01/18-06/09
URBROJ: 2125/21-01-18-03
U Otočcu, 09. studenog 2018. godine
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
pismena zamolba: KRALJA ZVONIMIRA 15, 53220 OTOČAC