ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


IVANKOVO, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Bez naknade
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće
 
KLASA: 112-03/21-01/01
URBROJ: 2188/03-JT-1-21-2
Ivankovo, 8. siječnja 2021.
 
 
 
           
            Na temelju članka 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 2., točka 1., Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2, članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, KLASA: 601-03/20-01/8, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-3, i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za prijam odgojitelj odgojiteljice, KLASA: 112-03/21-01/01, URBROJ: 2188/03-JT-1-21-1, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivankovo na 44. sjednici održanoj 8. siječnja 2021. raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za prijam odgojitelja/odgojiteljice na određeno radno vrijeme
 
 
 
1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJCA
- na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do završetka pedagoške godine 2020./2021.
  1 izvršitelj/izvršiteljica
2. RADNO ISKUSTVO: 1 godina
 
Uvjeti za zasnivanje radnog mjesta utvrđeni su prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13., 98/19) i članku 2., točka 1., Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • završena visoka stručna sprema, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij (profesor predškolskog odgoja, odnosno magistar / magistra struke)
 • završena viša stručna sprema, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (baccalaureus, baccalaurea predškolskog odgoja, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja).
 • položen stručni ispitodgojitelja/odgojiteljicu
 
Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:
1. hrvatsko državljanstvo
2. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna dostaviti po obavijesti o izboru
3. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
 
U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna navesti svoje osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, telefonski broj i, po mogućnosti, svoju e-mail adresu.
Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • presliku domovnice ili važeće osobne iskaznice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom stručnom ispitu, odnosno odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da kandidat nema obvezu polaganja stručnoj ispita, sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98).
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
 • vlastoručno potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka („Suglasan / suglasna sam da se moji osobni podaci o imenu i prezimenu objave na web stranici Dječjeg vrtića Ivankovo, http://www.vrtic-ivankovo.hr/ tijekom rezultata natječajnog postupka.“)
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja):
  a) uvjerenje nadležnog suda (Općinskog suda) da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  b) uvjerenje nadležnog suda (Prekršajnog suda) da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi prekršajni postupak prema članku 25., stavak 4., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat / kandidatkinja nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25., stavak 10., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Kandidat/kandidatkinja koji/koja ima pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo kako bi ostvario prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
 
Tražene isprave (dokazi) prilažu se u neovjerenoj preslici (osim vlastoručno potpisane pismene Izjave o zaštiti osobnih podataka koja se predaje u izvorniku), a prije izbora od kandidata / kandidatkinje se može zatražiti dostava izvornika na uvid.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), člankom 48. f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 101/03, 148/13., 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/1, 39/18) dužan je pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjete iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, nalaze se na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Nepotpune su prijave one koje ne sadrže ovim natječajem zatražene isprave i priložene dokaze.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno Dječjem vrtiću na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO, Rojičani 85 a, 32 281 Ivankovo, s naznakom „Natječaj za odgojitelja – NE OTVARAJ“.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića Ivankovo http://www.vrtic-ivankovo.hr/.
 
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Dječji vrtić Ivankovo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupaka natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
 
 
 
Predsjednica Upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.
 
 
 

Poslodavac


Dječji vrtić Ivankovo
pisana zamolba: 32 281 IVANKOVO, ROJIČANI 85 A