NASTAVNIK/NASTAVNICA RAČUNARSTVA


Radno mjesto


BOL, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
7 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,94/13.,152/14. 7/17. 68/18.) Srednja škola Bol  iz Bola raspisuje
 
N A T J E Č A J
za radno mjesto
 
 -     nastavnik računalstva, 1 izvršitelj na određeno , nepuno radno vrijeme  7 sati tjedno   ( u nastavi 4 sata),
 •                                 
  Izrazi  u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
   
  Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
   
  Uz prijavu priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave  ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.
   
  Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
   
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, a  prednost u odnosu na ostale kandidate imaju samo ako ispunjavaju uvjete natječaja.  Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za prijavu na natječaj.
  Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti  na adresu:
  Srednja  škola Bol, Rudina 1, 21420 Bol, s naznakom „za natječaj“
   
  Natječaj vrijedi od 6.11.2018. do 13.11.2018.
   
   
                                                             Ravnateljica :
                                                             Sani Bodlović, dipl.oec.
 •  
 •  
 •  


Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BOL
 • mobitel: 099 5601219
 • pismena zamolba: Rudina 1, 21420 Bol