KOORDINATOR/ICA EU PROJEKTA - RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA ZA STARIJE OSOBE U OPĆINI DRENOVCI


Radno mjesto


DRENOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA              
OPĆINA DRENOVCI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-01/20-01/468
URBROJ: 2212/05-20-03/1
Drenovci, 28.srpnja 2020. godine
 
 
Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci raspisuje
 
O G L A S
za prijam službenika u službu Općine Drenovci – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci, na određeno vrijeme,  na radna mjesta:
 
1. referent – koordinator EU projekta Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Opći uvjeti za prijem u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
-srednja stručna sprema upravnog ili ekonomskog smjera, opće gimnazije ili matematičko – informatičkog  smjera i radno iskustvo od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas  se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • < >dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o raduili rješenja o rasporedu ilipotvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Drenovci,
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.
  Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz  projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
  U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelj prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
  Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.
  Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
  Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
  S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
  Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Drenovci.
  Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci, Općina Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci, u roku od osam dana od objave natječaja na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom „za natječaj – Referent-koordinator EU projekta   – ne otvaraj“.
  Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
  Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
   
   
   
                                                                                                 PROČELNIK
                                                                                                 Stjepan Abramović, dipl. pr.
   
   


Poslodavac


OPĆINA DRENOVCI
 • pismena zamolba: 32257 Drenovci, Toljani 1