STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKOG PROFILA


Radno mjesto


SAMOBOR, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 52/12, 120/12. i 16/17), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole BOGUMILA TONIJA raspisuje
NATJEČAJ
za zapošljavanje stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila
pripravnika/pripravnice
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čije je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje1.Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila (edukator - rehabilitator, logoped, socijalni pedagog) 1 izvršitelj/izvršiteljica, puno radno vrijeme 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme (12 mjeseci)
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.
Posebni uvjeti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- životopis
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
- dokaz da se nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje  samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su pravodobno dostavili svu traženu dokumentaciju i prijavu, provest će se procjena, odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bogumila Tonija, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. http://www.os-bogumil-toni-samobor-skole.hr
Na mrežnoj stranici škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora, trajanje razgovora te područja provjere znanja.
Kandidat je obavezan odazvati se pozivu, u protivnom se smatra da je odustao od prijave na natječaj.
Kandidat prijavljen na natječaj bit će obavješten o izboru putem mrežne stranice škole, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obavješteni i prema članku 12.stavak 2. Pravilnika.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti, poštom na adresu škole:
OŠ. Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90, 10430 Samobor, s naznakom „ za natječaj pripravnik“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 20.11.2020. do 30.11.2020. godine.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
  • pismena zamolba: Ivana Perkovca 90,10430 Samobor