MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Opis poslova: kontinuirano, sustavno i neposredno prati i procjenjuje tjelesno i psihičko stanje i ponašanje korisnika , pruža pomoć, vrši nadzor i daje poticaj u davanju usluga brige o zdravlju kao brige o fizičkom i psihičkom stanju te zadovoljavanju osnovnih životnih potreba korisnika, sudjeluje u postupku utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, obavlja planiranje, provođenje i provjeru uspješnosti provedenih postupaka brige o zdravlju i njege, obavlja pripremu zdravstvenog materijala, terapije, instrumentarija i ostalih pomagala u skladu s propisima struke, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela.
U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinkse sestre/tehničare.
Potreban položen stručni ispit, odnosno odobrenje za samostalni rad.
Natječaj za radno mjesto MEDICNISKA SESTRA/TEHNIČAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme. Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: životopis, dokaz o traženoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, važeće odobrenje za samostalni rad (licenca), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, potvrdu o radnom iskustvu (potvrda sa HZMO-a. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetim. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – za medicinsku sestru/tehničara“

Poslodavac


Dom za starije osobe Ksaver
  • pismena zamolba: Nemetova 2, 10000 Zagreb