MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
N A T J E Č A J 
 
 
 1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
  - medicinska sestra/tehničar - m/ž                                                                       - 1 izvršitelj
 
 1. Uvjeti:
• završena medicinska škola smjer medicinska sestra/tehničar, SSS
• položen stručni ispit
važeće odobrenje za samostalni rad 

Kandidati koji se natječu za prijam, uz zamolbu trebaju priložiti slijedeće:
 1. • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedožbe)
  • presliku svjedodžbi od 1. do 4. razreda za SSS, prijepis ocjena za VŠS
  • presliku domovnice
  • presliku rodnog lista
  • presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6  mjeseci)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu
   
    


       Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje biti će obaviješteni putem elektronske pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/)
       Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br: 01-1215-6/15 od 31.03.2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
       Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim  novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj - .....................»
       Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.
       Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
       Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
       Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
       Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.
   
       Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.
       Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
   
   
   
   
   
  Br.fax-a: 023/ 312-724                                                          Opća bolnica Zadar

 2.  


Poslodavac


OPĆA BOLNICA 'ZADAR'
 • osobni dolazak: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR
 • pismena zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR 23 000