MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - DENTALNI/A ASISTENT/ICA


Radno mjesto


KRAŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehničara u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite, položen stručni ispit - za one koji su u obvezi, odobrenje za samostalan rad (licenca). 
Uz prijavu obavezno priložiti:
- životopis,
- presliku svjedodžbe,
- presliku domovnice,
- presliku odobrenja za samostalni rad,
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu – za one koji su u obvezi,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja nije starija od dana objave natječaja,
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci,
Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http//branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu invalidne osobe.
Prednost prilikom zapošljavanja po predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.
Sva natječajna dokumentacija mora biti kovertirana s  obaveznom naznakom "Za natječaj za radno mjesto_____________________________ne otvaraj",
na adresu: DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ljudevita Gaja  37, 10 430 Samobor.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: LJUDEVITA GAJA 37, SAMOBOR 10430