OSOBA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU


Radno mjesto


VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica,  na temelju odluke Upravnog vijeća, objavljuje:                     
NATJEČAJ
za radno mjesto
OSOBA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – dva (2) izvršitelja (m/ž), rad na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te čl.  8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 90 dana.
Na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju propisane uvjete.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
a) životopis,
b) dokaz o stručnoj spremi,
c) dokaz o hrvatskom državljanstvu - Domovnicu
d) dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od dana objave natječaja
e) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od dana objave natječaja
f) osobnu iskaznicu
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno  potvrdu o priznatom statusu  hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od 6 mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovog Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskog skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovog Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovog Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovog Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovog Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kad se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovog Zakona
 h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g) h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17):
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepravodobne, neuredne, nepotpune i prijave zaprimljene elektronskim putem neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Žirek, Kralja Stjepana Tomaševića 17c, Velika Gorica uz  naznaku „za natječaj –osoba za njegu, skrb i pratnju“.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen dana 08.11.2019. na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.
Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta u originalu  ili ovjerenoj preslici.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice Vrtića ( www.dv-zirek.hr).

Poslodavac


Dječji vrtić Žirek
  • pismena zamolba: 10410 Velika Gorica, Ulica kralja S.Tomaševića 17c