DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA PSIHIJATRIJE


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
  1. Doktor medicine, specijalist psihijatrije:
    - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme,
    Uvjet: VSS – doktor medicine, položen stručni ispit, specijalist psihijatrije, odobrenje za samostalan rad,
     
    Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja:
- diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu te važeće odobrenje za samostalan rad,
 
kandidati su dužni dostaviti zajedno sa zamolbom, životopisom i domovnicom, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, u roku 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama» na adresu:
                                            Opća bolnica Virovitica
« Natječaj za zapošljavanje – s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje»

                                               Ljudevita Gaja 21

                                               33 000 Virovitica
 
Na natječaj se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to pravo potvrđuju.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 75/18).
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost da Opća bolnica Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Opća bolnica Virovitica može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti pisanu provjeru znanja i/ili intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja i koji dostave potpunu i pravovremenu natječajnu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Nakon donošenja odluke o izboru, kandidati su dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Općoj bolnici Virovitica uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto na koje se zapošljavaju.
 
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA VIROVITICA
  • pismena zamolba: Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica