PROFESOR EKONOMSKE SKUPINE PREDMETA M/Ž


Radno mjesto


SENJ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.2.2019.
20.2.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.
 
UVJETI: prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./2008., 86./09., 92./10. i 105./10., 90./2011., 16./12. ,86./12., 126./12., 94./13., 152./14., 7/17. i 68/18.)) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 01./96. i 80./99.).
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( životopis, preslika dokaza o traženoj stručnoj spremi, dokaz o hrvatskom državljanstvu, elektronički zapis HZMO-a o ostvarenom radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak koji bi mogao biti zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o osnovnoj i srednjoj školi)  slati u roku 8 dana od dana  objave na adresu: Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju, Senj, V. Novaka 2.
 
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo ( i dostaviti odgovarajući dokaz) i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/17.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157./13., 152./14.)
 
Posao je izvođenje nastave i ostalih poslova prema zaduženju.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA
pismena zamolba: Vjenceslava Novaka 2, 53270 Senj