VODITELJ/ICA UREDA RAVNATELJA


Radno mjesto


ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu

Broj:  01-90/19-14
Rovinj,  8. studenog 2019. godine
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 100-01/17-03/91, Urbroj: 534-03-2-1/4-17-15 od dana 23. studenog 2019. godine,  članka 30. Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj i članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18), ravnatelj Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj raspisuje:
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
1. Voditelja Ureda ravnatelja – 1 izvršitelj
UVJETI: 
- preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije ili drugih društvenih znanosti, ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
- jedna godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu.
Kandidati su dužni dostaviti:
- zamolbu,
- životopis,
- dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u  originalu ili preslici (diploma),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja.

Svaki kandidat uz prijavu na natječaj može dostaviti i popunjen obrazac Izjave u svezi prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja se nalazi na web stranici Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj, www.bolnica-rovinj.hr ili u urudžbenom zapisniku Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izabrani kandidati će biti pozvani da dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Povjerenstvo za izbor može provesti razgovor u svrhu utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina sa svakim prijavljenim kandidatom.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru, te poništiti javni natječaj u dijelu ili u cijelosti, bez obrazloženja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj, 52210 Rovinj, L. Monti 2, sa naznakom „Za natječaj za radno mjesto ________“ ili neposredno u pisarnici Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj.
Ravnatelj
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju
„Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj
Doc. dr. sc. Marinko Rade,
mr.sc. ortoped.med.

 

Poslodavac


BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU PRIM. DR. MARTIN HORVAT
  • pismena zamolba: Bolnica Martin Horvat, 52210 Rovinj, Luigi Monti